SHPALLET VEND I LIRË PUNE NË PROFILIN “ARSIM FILLOR”, SHKOLLA E MESME E BASHKUAR “QAZIM PALI”, BORSH, ME AFAT DERI NË DATËN 14.06.2023.

by Admin Zvap
572 views

26-OCT , 2022

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 ‘’ Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë’’, udhëzimit nr.30, datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe
normat e punës mësimore në institucionet arsimore’’, të ndryshuar dhe udhëzimit nr.12,
datë 10.06.2021, ‘’Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të mësuesit në një vend të
lirë pune në institucionet arsimore dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për
Shqipërinë’’ të ndryshuar, shpallet vend i lirë pune në profilin “Arsim Fillor”, shkolla e
mesme e bashkuar “Qazim Pali”, Borsh, me afat deri në datën 14.06.2023.
Kandidatët e interesuar të paraqesin kërkesë për punësim të shoqëruar me
dokumentacionin e shkollimit, pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Vlorë-
Himarë, brenda datës 27.10.2022.

Related Posts