SHPALLJE SHKOLLA 9-VJEÇARE “PANO NIKOLLA MENIKO”, HIMARË

by Admin Zvap
124 views

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e
Shqipërisë’’, të ndryshuar, udhëzimit nr.30, datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve
për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet arsimore’’, të ndryshuar dhe
udhëzimit nr.12, datë 10.06.2021, ‘’Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të
mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore dhe për administrimin e
portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’ të ndryshuar, shpallet vend i lirë pune:


1-Profili “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”, shkolla 9-vjeçare “Pano Nikolla Meniko”,
Himarë (zëvendësim raporti mjekësor).
Kandidatët e interesuar të paraqesin kërkesë për punësim të shoqëruar me
dokumentacionin e shkollimit, pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Vlorë-
Himarë, brenda datës 17.11.2022.

Related Posts