SHPALLJE E PROCEDURËS SË KONKURRIMIT PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT ARSIMOR PUBLIK

by Nevil Licaj
448 views

Në mbështetje të nenit 55 të ligjit nr. 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të Udhëzimit nr.22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit dhe nëndrejtorit të institucionit publik arsimor parauniversitar”, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier hap konkurset për pozicionet e drejtorit të institucioneve arsimore. Pozicionet konkrete, kushtet që duhet të plotësojë kandidati, mënyra dhe afati i dorëzimit të dosjes gjenden tek shpallja bashkëngjitur këtij njoftimi.

Shpallje-konkurimi-për-drejtor-IA-je-5.1.2024 

 Urdhri-nr-6-date-5.1.2024-per-konkurrimin

Related Posts