SHPALLJE

by Nevil Licaj
150 views

Bazuar  në Ligjin 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar, Urdhrin te Ministrit te Arsimit dhe Sportit  me Nr.31 datë 28.01.2020 “Për Miratimin e Rregullores për Funksionimin e Institucioneve Arsimore”, udhëzimit nr.12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit, pezullimit dhe të largimit  të mësuesit dhe të mësuesit në dispozicioni nga një vend pune, si dhe  administrimi i portalit “Mësues për Shqipërinë’”, i ndryshuar, dhe udhëzimit nr. 14, datë 10.7.2023 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe ngarkesën mësimore të punonjësve arsimorë në institucionet e arsimit parauniversitar”,     Udhëzimi nr. 12, datë 16.6.2022, “Për ngritjen dhe funksionimin e komisionit për vlerësimin psiko-social të punonjësve arsimorë dhe punonjësve të tjerë në institucionet arsimore parauniversitare”,shpallet vend pune në profilin “Shkenca sociale”, gjimnazi “Ali Demi”, Vlorë, me afat deri në 14.06.2024.

Kandidatët e interesuar të paraqesin kërkesë për punësim të shoqëruar me dokumentacionin e shkollimit, pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Vlorë-Himarë, brenda datës 22.01.2024.

Related Posts