SHPALLJE SHKOLLA 9-VJEÇARE “LUKOVE”

by Admin Zvap
161 views

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, të ndryshuar, udhëzimit nr.30, datë 12.09.2018  “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet arsimore’’, të ndryshuar dhe udhëzimit nr.12, datë 10.06.2021, ‘’Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’ të ndryshuar, shpallet vend i lirë pune në profilin “Gjuhë Angleze”, shkolla 9-vjeçare  “Lukovë”, me afat deri në datën 14.06.2023.

 

Kandidatët e interesuar të paraqesin kërkesë për punësim të shoqëruar me dokumentacionin e shkollimit, pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Vlorë-Himarë, brenda datës 17.11.2022.

Related Posts