Shkresa e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me nr.942/1 prot., datë 27.03.2024, për zhvillimin e provimit të shtetit dhe testimin e informatizuar të mësuesit, për kandidatët e suksesshëm në provimin e shtetit, të cilët duan të punësohen në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar.

by Nevil Licaj
182 views

Per zhvillimin e provimit te shtetit

Related Posts