REZULTATET PARAPRAKE – LËVIZJA PARALELE

by Admin Zvap
1,486 views

Rezultatet Paraprake- Levizja Paralele 2023 ZVAP Vlore Himare

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar,   Vendimit nr.99, datë 27.02.2019 të Këshillit të Ministrave , ‘’Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar’’, udhëzimin nr.12, datë 10.06.2021, ‘’Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore dhe për administrimin e portalit ‘’Mësues për Shqipërinë’’, i ndryshuar, udhëzimit nr.14, datë 10.07.2023, ‘’Për numrin e nxënësve për klasë dhe ngarkesën mësimore të punonjësve arsimor në institucionet e arsimit parauniversitar’ bashkëngjitur rezultatet paraprake lëvizje paralele dhe paralele e detyruar

Kandidatët të cilët pretendojnë për vlerësim jo të drejtë nga KVD e ZVAP Vlorë – Himarë janë të lutur të paraqesin ankesë pranë institucionit brenda 3 diteve, afat i cili fillon që nga dita e nesërme e publikimit.

Related Posts