Për njohje dhe zbatim udhëzimin nr. 8, datë 03.05.2024 “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit “Mësues për Shipërine” dhe udhëzimin nr. 9, datë 03.05.2024 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidateve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike te arsimit parauniversitar”.

by Nevil Licaj
65 views

informatizuar. deri ne shpalljen e rezultateve_compressed

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT – 2024-05-14T153922.194_compressed

Related Posts